ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโคกเมรุ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน และจำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 8 4 12 1
อนุบาล 2 4 1 5 1
อนุบาล 3 4 4 8 1
รวมชั้นอนุบาล 16 9 25 3
ป.1 9 9 18 1
ป.2 2 4 6 1
ป.3 4 2 6 1
ป.4 1 3 4 1
ป.5 1 3 4 1
ป.6 8 2 10 1
รวมชั้นประถมศึกษา 25 23 48 6
รวมทั้งหมด 147 137 284 9