จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุม ประชุมโรงเรียนวัดโคกเมรุจัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อร่วมปรึกษาหารือ และชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกเมรุ และแสดงความยินดีกับครูณัฐพงษ์ รักษามั่น ที่ได้ผ่านประเมินจากครูผู้ช่วยเป็นครู คศ.1

ประชุม