รางวัลเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข

รางวัล โรงเรียนวัดโคกเมรุ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 โดยผู้อำนวยการ พิมพ์พร ยอดพุฒ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยครูจำนวน 1 ท่าน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ประเภทครูผู้สอน ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลด้วยค่ะ
รางวัล