ร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 ร่วมกัน ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 1 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนวัดโคกเมรุ เปิดทำการเรียนการสอนตามกำหนด คณะครูและบุคลากรตลอดจน อสม.ตำบลนากะชะ ร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข
 ร่วมกัน