อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดโคกเมรุ

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2502
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2511
building4
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
building5
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2522
building6
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2549
building7
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
building8
สนามกีฬา
ศูนย์กีฬา
ปีที่สร้าง 2548
building9
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
building10
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527